امیرعلی جوانمرد

کارشناس سئو

دربـاره مـن

عاشق آنالیز کردن و سرو کله زدن با چالش های جدید هستم. همیشه سعی میکنم با مطالعه و جستجو خودم رو بروز نگه دارم.